Medlemsbrev September 2002
Til alle medlemmer.
Der indkaldes hermed til generalforsamling Mandag den 23. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”)
Regnskabet for medlemsskoler
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år
Bestyrelsen foreslår kontingentsatser for sæsonen 2002-2003 ændret:
Personlige medlemmer 220 kr. (før 200 kr.)
Børn og skoleklasser 110 kr. (før 100 kr.)
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1200 kr. (før 1200 kr.)
5. Indkomne forslag
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, 4220 Korsør)
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Hans Thomassen og Lis Kobæk afgår efter tur. Lis Kobæk og Hans Thommassen ønsker ikke genvalg..
Der skal vælges 1 revisor: John Dyrby afgår efter tur.
Der skal vælges 2 suppleanter. Efter tur afgår Oluf Jacobsen
7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Der vil være mulighed for at forsyne sig med ældre udstillingskataloger m.v
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller lignende i Isenstein Cafeen.
Grafikmappen vil kunne beses med henblik på køb.
Der kan stadig købes rammer til medlemsgaven af Anni Rose og til Korsør plakaten af Per Bak Jensen
Bestyrelsen beder venligst om at de få medlemmer, der ikke har afhentet eller modtaget medlemsgaven af Anni Rose henvender sig snarest, da restoplaget vil blive afsat til anden side
På gensyn til en snak om kunsten og kunstens resultater, muligheder og ideer i Korsør
Med venlig hilsen for bestyrelsen
Finn Mikkelsen, formand.