Generalforsamling 2004
Referat fra generalforsamlingen torsdag den 30. september 2004, kl. 19 i Kongegården
Generalforsamlingen afholdtes i Isenstein-Cafeen med 12 fremmødte, det laveste antal i flere år.
Efter formandens velkomst valgtes Sonni Jørgensen til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Derefter afholdt formanden beretningen for foreningens aktivitet i det forløbne år (vedlagt). Beretningen blev godkendt enstemmigt efter en kort bemærkning omkring kommunens kulturbudget, der netop skulle være fremkommet med bl.a. midler til en fast ansat i Kongegaarden, hvilket forsamlingen modtog meget positivt.
Regnskabet blev forelagt af kassereren, Erik Klausen, det viste et underskud på knap 28.000 kr. hvor der dog var indeholdt en tilsidesættelse på 10.000 kr. til "kunstkassen" ligesom der i årets løb var investeret5.000 kr. i sandskulptur og 10.000 kr. i skulptur i Vemmelev samt finansieret mange rammer til udstillinger og samling ligesom tilskudskronerne var mindre bl.a. de 5.000 kr. mindre fra kommunen, som omtalt i beretningen. Regnskabet godkendtes enstemmigt (vedlagt).
Kontingentet vedtoges efter forslag fra bestyrelsen til 240 kr. for personlige medlemmer, 120 kr. for børn og skoleklasser og 1300 kr. for virksomheder og institutioner (med særlig service). Girokort udsendes med næste medlemsbrev i løbet af november.
Herefter behandledes indkomne forslag. Der var kun forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne som følge af ophør i Skolernes Kunstforening:
§ 3 "…desuden optages skoler, ……" udgår, desuden er der følgeændringer i § 5 hvor sidste sætning udgår og i § 6 punkt 2, hvor "regnskabet for medlemsskoler" udgår. Udover dette var der forslag om at indledningen til § 6 sidst i første afsnit ….og ved opslag på skolerne skulle udgå. Alle ændringsforslag blev vedtaget. De gældende vedtægter udsendes med næste medlemsbrev.
Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen Peder Skau, Helle Purup, Jens Sejr og Finn Mikkelsen genvalgtes med akklamation. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Inge Boy Jørgensen, Aase Jepsen, Erik Klausen og Knud Kristensen. Til revisor genvalgtes John Dyrby, den anden revisor er Sonni Jørgensen. Som suppleanter valgtes: Anne Byberg og Jan Søe.
Der var ingen bemærkninger under eventuelt, hvorfor dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Der vil være mulighed for at forsyne sig med ældre udstillingskataloger m.v.
De fremmødte hyggede sig herefter ved lidt ost og rødvin m.m. i Isenstein Galleriet.
referat
Finn Mikkelsen, formand.