Generalforsamling 2002
Referat fra generalforsamling i KORSØR KUNSTFORENING
Mandag den 23. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.

14 af foreningens medlemmer var mødt frem til denne mulighed for at kommentere og påvirke bestyrelsen og kunstforeningens aktiviteter.
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Arne Jørgensen
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden oplæste beretningen, som blev vedtaget enstemmigt uden kommentarer.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond ("Kunstkassen")
Regnskabet for medlemsskoler
Regnskaberne blev gennemgået af kassereren, Erik Klausen, som også forklarede udestående poster som vil give et samlet overskud på ca. 7.000 kr. på regnskabet, som påtalt af revisorerne John Dyrby og Sonni Jørgensen. Hvilket vil give basis for overførsel til "Overskudsfonden" efter vedtægterne. Der blev tillige fremlagt budget.
Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår kontingentsatser for sæsonen 2002-2003 ændret:
Personlige medlemmer 220 kr. (før 200 kr.)
Børn og skoleklasser 110 kr. (før 100 kr.)
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1200 kr. (før 1100 kr.)
Kontingentforslaget blev vedtaget enstemmigt.
5. Indkomne forslag.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, 4220 Korsør) - Der var ikke indkommet nogle forslag.
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skulle vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Finn Mikkelsen, Jens Sejr, Hans Thomassen og Lis Kobæk afgik efter tur. Lis Kobæk og Hans Thommassen ønskede ikke genvalg.
Der blev opstillet kandidater og Finn Mikkelsen og Jens Sejr genvalgtes, Helle Purup, Vemmelev, nyvalgtes sammen med tidligere bestyrelsesmedlem Peder Skau, Tårnborg.
Bestyrelsen består således nu af ovenstående samt Inge Boye Jørgensen, Knud Kristensen, Aase Jepsen og Erik Klausen.
Der skulle vælges 1 revisor: John Dyrby genvalgtes til posten. Sonni Jørgensen er den anden revisor.
Der skulle vælges 1 suppleant. Efter tur afgik Oluf Jacobsen, der ikke mere er medlem af foreningen mere. Anne Byberg er nu alene suppleant, da der ikke valgtes nogen.
7. Eventuelt.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Hans Thomassen og Lis Kobæk for deres store arbejde i foreningen. Hans Thomassen i en længere årrække og Lis Kobæk foreløbig for de to perioder med mellemrum det er blevet til.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for forsamlingens opbakning.
Formanden takkede dirigenten for veludført hverv og iværksatte sædvanen tro lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Der blev noget til alle deltagere. Der var også mulighed for at forsyne sig med ældre udstillingskataloger m.v
Herefter var foreningen er vært ved lidt ost og rødvin ved et hyggeligt arrangement i Isenstein Cafeen med et par timers kunstsnak.
referent Finn Mikkelsen, formand.