Generalforsamling 2001
Referat fra generalforsamlingen, med 25 fremmødte medlemmer, søndag den 23. september kl. 11 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent. - Arne Jørgensen blev valgt.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. vedlagt dette medlemsbrev.
Formanden oplæste beretningen. Den blev vedtaget enstemmigt efter bemærkning fra Bent Jørgensen om manglende numre og kunstnernavne på flere udstillede værker. Desuden mente Bent, at det faldende besøg kunne skyldes de mange moderne billeder. Formanden lovede at bestyrelsen vil være opmærksomm på problemet med numrene og mente i øvrigt, at udstillingerne forsøger at kome rundt på hele spektret.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”) og Regnskabet for medlemsskoler. Regnskaberne der blev udleveret på generalforsamlingen er vedlagt dette medlemsbrev. Kassereren, Lis Kobæk, gennemgik regnskaberne, der var revideret uden bemærkninger. Regnskaberbe blev godkendt enstemmigt.
Desuden redegjorde formanden for det foreløbigt regnskab for skulpturen De Syv Dage, hvor der har været indtægter for knap 370.000 kr. og udgifter p.t. for knap 233.000 kr. til de resterende regninger indestår godt 136.000 kr. i Skælskør Bank til fordeling mellem entreprenørfirmaet Gregersen for bassin og kloak og Korsør Kommune for reetablering af fliser. Bestyrelsen håber at rammen kan holde.
Det foreløbige regnskab for skulpturen Prinsesse Guldhår 2 viser et indestående i BG Bank på lidt over 12.000 kr. og tilsagn om yderligere 9.000 kr., altså 21. 000 kr. til disposition.
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget for sæsonen 2001-2002:
Personlige medlemmer 200 kr.
Børn og skoleklasser 100 kr.
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1100 kr.
5. Indkomne forslag. - der var ingen indkommet.
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der blev valgt 4 medlemmer til bestyrelsen: Lasse Larsen og Susanne Hansen afgik og blev afløst af Knud Kristensen og Erik Klausen desuden genvalgtes Inge Boye Jørgensen og Aase Jepsen.
Som den ene revisor genvalgtes Sonni Jørgensen.
Der blev valgt 2 suppleanter Oluf Jacobsen nyvalgtes og Anne Byberg genvalgtes.
7. Eventuelt. - Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for veludført hverv.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Alle deltagere fik noget med hjem.
Herefter var foreningen vært ved et let buffet i Isenstein Cafeen.
referent Finn Mikkelsen, formand.